Членство

Българската Група на Потребителите на Оракъл (БГПО), има удоволствието да Ви запознае с условията за членство в организацията.

Членството в БГПО е доброволно и поимено. БГПО е гражданско дружество и това налага членове да могат да бъдат само физически лица. Фирми и организации членуват в БГПО чрез техни представители - физически лица,членове на дружеството.

За да станете член на БГПО е необходимо:

  • да се запознаете и да сте съгласни с целите и дейността на дружеството;
  • да се запознаете и да сте съгласни с договора на дружеството;
  • да създадете профил в BGOUG Профил
  • да заплатите годишнен членски внос в размер 60 лв без ДДС (72 лева с ДДС);

Членството във БГПО Ви дава право да посещавате мероприятията, организирани от БГПО с предимство и с отстъпка от пакетната цена за мероприятието. Членството е за срок от една календарна година и се подновява чрез заплащане на сумата най-късно до 30.04. на съответната календарна година. Размерът на членския внос се определя от УС в началото на всяка календарна година.

В организацията можете да членувате индивидуално или корпоративно.

Корпоративно членство се договаря с фирмата, която определя броя на служителите, които ще бъдат членове на БГПО. Предимството на корпоративното членство е, че използването на привилегиите в мероприятията, организирани от БГПО, не е поименно, т.е. могат да участват кои да е служители на съответната организация, стига те да не надвишават определения брой. При корпоративното членство, минималният брой членове от съответната организация трябва да бъде 5 човека.