За нас

Българската Група на Потребителите на ORACLE e дружество, което работи на доброволни начала.

Неговите членове имат основна цел да подпомогнат създаването на подходяща среда за обмен на знания и споделяне на опит между потребителите и ползвателите на продуктите на фирма ORACLE, както и да спомогнат за осъществяване на диалог с експертите от корпорацията.

 

Усилията ни се обединяват за:

  • обмяна на опит и споделяне на знаяния;
  • разпрострянване на информация и представяне на новости;
  • повишаване на квалификацията;
  • улесняване на комуникацията между потребителите и експертите от ORACLE Corp.

 

Целите на дружеството се реализират основно чрез организиране на обучителни конференции два пъти в годината (пролет и есен). През годините този подход се оказа успешен и ползотворен за потребителите на ORACLE в България.

 

Групата има проведени над 30 конференции, като броят на участниците расте с всеки следващ семинар. Доказателство за популярността на събитията е и растежа на броя на международните участници, които не са лектори.

 

Други форми за подпомогане на диалога между потребителите на Oracle са организирането на периодични технически срещи и работни групи по интереси, както и поддръжане на социални мрежи за онлайн комуникация и споделяне на проблеми. 

 

Групата е регистрирана като гражданско дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите, което максимално опростява схемата за членство в нея, като предлага възможност за индивидуално и корпоративно членство. Разликата при участието на юридически лица е, че фирмата трябва да представи поименен списък на служителите, упълномощени да я представляват в дружеството. При взимането на решения, свързани с дейността на дружеството, фирмата участва с толкова гласа, колкото представители има. Повече за условията за членство, можете да прочетете в Членство.